Ohiko Galderak

1. Kontziliaziotik zainketetara iragateko aldia zer da, zenbat irauten du?

Trantsizio hori prozesu bat da, baldintza egokiak sortzen dituena kontziliazio kontzeptutik (zeina Nafarroako toki entitateetan lantzen baita 2005etik, Kontziliazioaren aldeko Toki Itunen bidez) zainketen kontzeptura (zainketen aldeko toki itun berrietan jasota) iragatea ahalbidetzeko.

Aldia 2022ko abenduan amaituko da, eta behar den gutxieneko denbora da herritarrekin eta erakundeekin lan egiteko, balioak aldatu eta kontziliazio eta erantzunkidetasun kontzeptuetatik harago joatea lortzeko prozesuan, begi-bistakoa baita zer-nolako arazoak dauden zainketen banaketan eta antolaketan bizitza jasangarria izan dadin egungo gizarteetan. Alde horretatik, pandemiak argi utzi du zainketa lanen banaketa, egun, ez dela inondik ere bidezkoa eta berdintasunezkoa, emakumeek baitute gehienetan ardura hori, eta beraien bizitza pertsonalean, familia bizitzan eta lan bizitzan eragiten baitu.

2. Nor aurkezten ahal da NABIk trantsizio horretarako ematen dituen dirulaguntzak banatzeko deialdira?

“Kontziliazioaren aldeko Toki Itunetatik” “Nafarroako Zainketen aldeko Itunetara” iragateko prozesuarekin zerikusia duten proiektuak gara ditzaten toki entitateei zuzendutako 2022ko deialdia, 4. modalitatean, Nafarroako toki entitateek garatutako proiektuetarako da, baldin eta kontziliazioaren aldeko toki ituna badute gaur egun, edo izan badute noizbait.

Modalitate berriak berekin dakar kontziliaziotik zainketetara iragateko prozesua egitea 2022. urtean, 2023. urtetik aurrera zeinek bere entitatean zainketen aldeko toki itun bat abian jar dezan. Prozesu hori gauzatzeko, deialdiko 4.3 atalean, 4. modalitatean eta 3 zenbakiko ohiko galderan bildutako hiru esku hartze ardatzetakoren batekin zerikusia duten jarduerak eginen dira

3. Zer jarduera daude jasota NABIk trantsizio aldirako ematen dituen dirulaguntzak banatzeko deialdian?

Aldi honetarako hiru jarduera mota planteatzen dira:

 1. Kontziliaziotik zainketetara iristeko balio aldaketaren sozializazioa: asmoa da baldintza jakin batzuk lortzea, eragile instituzionalek, politikoek, ekonomikoek eta sozialek eta, orokorrean, herritarrek zuzenean parte har dezaten zainketen aldeko tokiko itun baten garapen, ezarpen, jarraipen eta ebaluazioan.

 

Jarduera posibleen adibide batzuk:

 • Informazio saioak, talde politikoei eta KTIetan parte hartzen duten erakundeei programa bukatu dela adierazi eta zainketen aldeko itunak martxan jarri izanaren berri emateko.
 • KTIetan parte hartu duten erakunde publiko eta pribatuendako aholkularitza.
 • Zainketei buruzko informazioa eta zabalkundea, zainketen kontzeptu berriaren barruan zer sartzen dugun azalduz.
 • Azterketak, ikerketak eta diagnostikoak, zainketen arloan udal errealitatea zein den jakiteko.

 

 1. Zainketei eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko prestakuntza, parte hartzen duten pertsonak berdintasunaren eta zainketen arloan gaitzeko.

 

Ekintza posibleak:

 • Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko prestakuntza.
 • Zainketei buruzko prestakuntza, ZTIetan parte hartzen duten toki erakundeetako pertsonei zuzendua.
 • Zainketei buruzko prestakuntza, herritarrei, orokorrean, zuzendua, ZTIak dituzten edo izan dituzten toki erakundeetakoak badira.
 • Esperientzien trukerako tailer mistoak, zainketei eta denboren banaketari buruz hausnartzeko eta balioak aldatzeko.

 

 1. Kanpaina eta hedapena: xedea da administrazioak, entitate publiko eta pribatuak eta, oro har, herritarrak sentsibilizatzea zainketen balioaz, funtsezkoak baitira bizitza jasangarria izateko.

 

Ekintza posibleak:

 • Sentsibilizazio kanpainak, herritarrei zuzenduak, zainketa lanen garrantzia azpimarratzeko.
4. Zer epe jasotzen dira dirulaguntzarako deialdian jarduerak egiteko, eta zer justifikazio epe jasotzen ditu trantsizio aldiak?

Gauzatzea: 4. modalitatean (kontziliaziotik zainketetara iragateko aldia) dirulaguntzaren xede diren proiektuak 2022ko martxoaren 1 eta azaroaren 4 artean gauzatu beharko dira.

 

Justifikazioa: entitate onuradunek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute telematikoki eta/edo laguntzen fitxaren bidez, bertan dauden ereduei egokituta:

 

 1. 2022ko azaroaren 4ko mugaegunarekin: Onuradunak, egunera arte, eta Nafarroako Berdintasunerako Institutuari aurkeztutako proiektuari dagokionez, egindako Gastuaren Exekuzioari buruzko Erantzukizunpeko Adierazpena, eranskinaren arabera. Ondorio horietarako, onuradunak proiektua gauzatzeko egindakoa hartzen da gastutzat, ordainduta egon zein ez.

 

 1. 2023ko otsailaren 28ko mugaegunarekin: proiektuaren justifikazio osoa eginen da, 2022ko martxoaren 1 eta 2023ko otsailaren 28 artean egindako gastua jasoko duen dokumentazio tekniko eta ekonomikoa aurkeztuta. Horretarako, 11.3 atalean ezarritakoa aplikatu beharko da.

 

5. Gehieneko zer kopururekin laguntzen ahalko dut diruz trantsizio aldiko nire proiektua?

Gehienez ere 5.000 euro toki entitateen dirulaguntza eskaeretarako, baldin eta Kontzilazioaren aldeko Toki Ituna badute, edo izan badute noizbait, eta abian jarri badute beren toki entitatean zainketen aldeko toki itun bat hasteko trantsizio aldia (4. modalitatea).

60 puntu edo gehiago lortzen dituzten proiektuak, 8. oinarriko balorazio irizpideen arabera, egokitzat hartuko dira, eta honako hauek jasoko

 1. gehienekoa edo txikiagoa bada, aurkeztu eta onartutako kopuruaren % 100 jasoko dute.

Aurkeztu eta onartutako aurrekontua, “NABIk Onartutako Proiektuaren Aurrekontua”, modalitate horietan eman dituzte:

 1. Aurkeztu eta onartutako aurrekontua, “NABIk Onartutako Proiektuaren Aurrekontua”, modalitate horietan eman beharreko beharreko gehienekoa baino handiagoa bada, modalitate bakoitzean eman beharreko gehieneko kopuruaren % 100 jasoko dute.

Proiektuari dagozkion irizpideetan gutxienez 60 puntura iristen ez diren proiektuak desegokitzat hartuko dira, eta ez dira diruz lagunduko.

6. NABIk toki entitateetarako dauzkan dirulaguntza modalitateetako batera baino gehiagotara aurkezten ahal naiz?

Toki entitateek, 1., 2. eta 3. modalitateetako Zaintza, Erantzunkidetasuna, eta Kontziliazioa arloaren barruan, ez dute jarduerarik programatzen ahalko, 4. modalitatera ere aurkezten badira. Era berean, arlo horretan ez dute jarduerarik programatzen ahalko 4. modalitatean aurkeztu diren udalerriz gaindiko beste toki entitate batzuetan edo mankomunitateetan sartuta dauden toki entitateek.

 

 

7. Noiz sinatzen dira zainketen aldeko toki itunak?

Trantsizio aldia 2022ko abenduaren 31n amaituko da. 2023ko urtarrilean hasten ahalko da sinatzen zainketen aldeko toki itunak. Hala ere, programan parte hartzeko interesa duten udalek lehenago egiten ahalko dute horretarako eskaera.

Eskaera zain geratuko da 2023. urtea hasi arte, baina beti errespetatuko da parte hartzeko eskaera ordena, toki entitateko zainketen aldeko toki ituna sinatu eta hasteari dagokionez.

8. Nork eskatzen ahal du Nafarroako Zainketen aldeko Itunen Programan parte hartzea?
 • Foru Ituna: Zainketen aldeko Foru Itunean parte hartu nahi duten departamentuak, erakunde publiko eta pribatuak eta entitate sozialak.
 • Toki Itunak: udal alkatetzak, mankomunitateetako edo udal elkarteetako lehendakaritza, Zainketen aldeko Toki Itunak eratzeko, edo haietarako deia egiteko.
9. Nork eta nola egin dezake bat Zainketen aldeko Foru Itunarekin?

Itunaren parte izan nahi duten departamentuek eta beste administrazio publikoek, entitate publikoek eta pribatuek eta gizarte zibilak bat egiten ahalko dute Zainketen aldeko Foru Itunarekin.

Horretarako, parte hartzeko maila bat edo batzuk hautatuta (2. eranskina), Atxikimendu Eskaera bidali beharko dute NABIra posta elektronikoz edo webgunearen bidez.

NABIk eskaera onartu ondoren, Konpromisoen Adierazpena (3. eranskina) bete eta bidali beharko da erakunde horretara bertara, parte hartze mailari dagozkion konpromisoak aukeratuta.

 

10. Nork eta nola egin dezake bat zainketen aldeko foru itunekin?

Kasuan kasuko itunaren parte izan nahi duten udalek eta beste toki administrazio publikoek, udal entitate pribatuek eta gizarte zibilak bat egiten ahalko dute zainketen aldeko toki itunekin.

Horretarako, parte hartzeko maila bat edo batzuk hautatuta (2. eranskina), Atxikimendu Eskaera bidali beharko dute posta elektronikoz Toki Itunaren Koordinazio Organo egokira.

Toki Itunaren Koordinazio Organoak eskaera onartu ondoren, Konpromisoen Adierazpena (3. eranskina) bete eta bidali beharko da organo horretara bertara, parte hartze mailari dagozkion konpromisoak aukeratuta.

 

11. Zein dira zainketen aldeko itunetan parte hartzeko mailak, eta zer konpromiso dagozkio maila bakoitzari?

Zainketen aldeko itunetan parte hartzeko lau maila daude, honako konpromiso hauekin:

   Zuzendaritza maila

 • Zainketen aldeko Itunetako printzipioak, kontzeptuak eta baldintzak direla eta, parte hartu zabaldu eta aldeztea; Zainketen oinarriak dokumentuan daude zehaztu eta garatuta.
 • Konpromisoen dokumentua sinatzea, Itunetan parte hartu baino lehen.
 • Itunaren etapa guztietan parte hartzea.
 • Pertsona bat titular eta beste bat ordezko izendatzea bere departamentu edo entitatea ordezkatzeko, Itunaren maila horretan parte har dezan, kasuan kasuko eginkizunak betez.
 • Bitarteko humano, material, ekonomiko eta/edo logistikoen ekarpena egitea Ituna diseinatu eta garatzeko.
 • Departamentu/Entitatearen ezagutzak, esperientziak eta jardunbide onak partekatzea, zainketez eta emakume eta gizonen arteko berdintasunaz den bezainbatean, helburu komunak lortzeko.
 • Ituna ongi garatzeko egiten diren prestakuntza saio guztietan parte hartzea.
 • Zainketen aldeko Ituna lehenestea, funtsezko elementua baita entitate bakoitzaren politiketan eta ekintzetan.
 • Zainketak eta emakume eta gizonen arteko berdintasuna txertatzea bere politiken eta jarduketen zeharkako ardatz moduan.
 • Ituna diseinatu eta garatzeko pertsonak eta profesionalak izendatzea, departamentu/entitate parte hartzailea ordezkatuz.

Koordinazio teknikoaren maila:

 • Zainketen aldeko Itunetako printzipioak, kontzeptuak eta baldintzak direla eta, parte hartu zabaldu eta aldeztea; Zainketen oinarriak dokumentuan daude zehaztu eta garatuta.
 • Konpromisoen dokumentua sinatzea, Itunetan parte hartu baino lehen.
 • Itunaren etapa guztietan parte hartzea.
 • Pertsona bat titular eta beste bat ordezko izendatzea bere departamentu edo entitatea ordezkatzeko, Itunaren maila horretan parte har dezan, kasuan kasuko eginkizunak betez.
 • Departamentu/Entitatearen ezagutzak, esperientziak eta jardunbide onak partekatzea, zainketez eta emakume eta gizonen arteko berdintasunaz den bezainbatean, helburu komunak lortzeko.
 • Ituna ongi garatzeko egiten diren prestakuntza saio guztietan parte hartzea.
 • Parte hartzea eta ekarpenak egitea Urteko Lan Programetako ekintza propio eta komunen diseinu eta garapenean.
 • Zainketen aldeko Ituna lehenestea, funtsezko elementua baita entitate bakoitzaren politiketan eta ekintzetan.
 • Zainketak eta emakume eta gizonen arteko berdintasuna txertatzea bere politiken eta jarduketen zeharkako ardatz moduan.

  Lantaldeen maila:

 • Zainketen aldeko Itunetako printzipioak, kontzeptuak eta baldintzak direla eta, parte hartu zabaldu eta aldeztea; Zainketen oinarriak dokumentuan daude zehaztu eta garatuta.
 • Konpromisoen dokumentua sinatzea, Itunetan parte hartu baino lehen.
 • Itunaren etapa guztietan parte hartzea.
 • Pertsona bat titular eta beste bat ordezko izendatzea bere departamentu edo entitatea ordezkatzeko, Itunaren maila horretan parte har dezan, kasuan kasuko eginkizunak betez.
 • Departamentu/Entitatearen ezagutzak, esperientziak eta jardunbide onak partekatzea, zainketez eta emakume eta gizonen arteko berdintasunaz den bezainbatean, helburu komunak lortzeko.
 • Ituna ongi garatzeko egiten diren prestakuntza saio guztietan parte hartzea.
 • Parte hartzea eta ekarpenak egitea Urteko Lan Programetako ekintza propio eta komunen diseinu eta garapenean.
 • Departamentu/Entitatetik garatzen diren programak eta ekintzak berrikusi eta eguneratzea, Zainketen aldeko Itunekin lerrokatu eta koordinatzeko.

    Itunaren Biltzar maila:

 • Zainketen aldeko Itunetako printzipioak, kontzeptuak eta baldintzak direla eta, parte hartu zabaldu eta aldeztea; Zainketen oinarriak dokumentuan daude zehaztu eta garatuta.
 • Konpromisoen dokumentua sinatzea, Itunetan parte hartu baino lehen.
 • Itunaren etapa guztietan parte hartzea.
 • Pertsona bat titular eta beste bat ordezko izendatzea bere departamentu edo entitatea ordezkatzeko, Itunaren maila horretan parte har dezan, kasuan kasuko eginkizunak betez.
 • Bitarteko humano, material, ekonomiko eta/edo logistikoen ekarpena egitea Ituna diseinatu eta garatzeko, departamentu edo entitatearen egoeraren arabera.
 • Departamentu/Entitatearen ezagutzak, esperientziak eta jardunbide onak partekatzea, zainketez eta emakume eta gizonen arteko berdintasunaz den bezainbatean, helburu komunak lortzeko.
 • Ituna ongi garatzeko egiten diren prestakuntza saio guztietan parte hartzea.
 • Parte hartzea eta ekarpenak egitea Urteko Lan Programetako ekintza propio eta komunen diseinu eta garapenean.
 • Zainketei lotutako ekintzak eta proposamenak sustatzea.
 • Ituneko Urteko Lan Programan sartutako ekintza zehatzak garatzea.

 

12. Nola aukeratu zer parte hartze mailarekin bat egin?

Parte hartze maila bat edo batzuk aukeratzea. Maila bakoitzerako, departamentua, udala edo elkarte munizipala edo entitatea ordezkatzen duen pertsona bat izendatuko da (pertsona desberdin bat maila bakoitzerako):

 • Itunaren Zuzendaritza eta Koordinazioa
 • Lantaldeak Ituna kudeatu eta antolatzeko
 • Biltzarra: Ituneko departamentu, udal edo elkarte munizipal eta entitate guztien ordezkariekin.

Hautaketa hori Atxikimendu Eskaera (2. eranskina) betetzean eta Konpromisoen Adierazpena (3. eranskina) sinatzean eginen da.

13. Zenbat pertsona izendatu behar ditut Zainketen aldeko Itunean parte hartzeko?

Titular bat izendatu beharko da bere departamentua edo entitatea ordezkatzeko, bai eta ordezko bat ere, programarekin bat egitea eskatzen duten parte hartze maila bakoitzerako.

Izendatze hori Konpromisoen Adierazpenean bertan (3. eranskina) eginen da.

14. Nola eskatu sinatuta eta abian jarrita dagoen itun batean parte hartzeko?

Sortuta dagoen itun batekin bat egiteko interesa duen departamentuak edo entitateak eskatuko du atxikimendua:

 • Foru Ituna: atxikimendu eskaera (2. eranskina) NABIri bidalita webgunearen bidez edo posta elektronikoz.
 • Toki itunak: atxikimendu eskaera (2. eranskina) kasuan kasuko toki itunaren zuzendaritza organoari bidalita.

Atxikimendua onartu ondoren, departamentuak edo entitateak Nafarroako Zainketen aldeko Itunen Programako Konpromisoen Adierazpena dokumentua sinatuko du, zeina webgunean eta 3. eranskinean baitago.

Adierazpenean, parte hartze maila bat edo batzuk aukeratu beharko ditu. Maila bakoitzerako, pertsona bat departamentuaren edo entitatearen ordezkari izendatuko da (desberdina maila bakoitzerako):

 • Helbidea
 • Itunaren koordinazioa
 • Lantaldeak Ituna kudeatu eta antolatzeko
 • Batzarra

Ondoren, derrigorrezko hasierako prestakuntzara deituko zaio, zeina bat egindako itunean departamentua edo entitatea ordezkatzen duten pertsonentzat baita. Prestakuntza horrek bi ordu irauten du, eta Nafarroako Berdintasunerako Institutuak ematen du.

15. Zaintzen aldeko Itunean sartzeko jarduerak proposa ditzaket? Nola eginen dut?

Zure departamentuak edo entitateak proposatu diren bost esku hartze ardatzetako baterako lan jarduerak proposatzen ahalko ditu, Urteko Lan Programa diseinatzean (Biltzarraren urteko azken saioan).

16. Zer egin behar dut Ituneko Urteko Lan Programetan proposatutako jardueraren baten arduraduna banaiz?

Jarduera baten ardura duen departamentu edo entitate moduan, eta ardura partekatua izanda beste departamentu edo entitate batzuekin, jarduera garatzea ahalbidetuko duten lantaldeak osatuko dira. Lantaldearen ardura izanen dira ardurapean dituzten jarduerak abian jartzea, ongi gauzatzen laguntzea eta jarraipena eta ebaluazioa egitea, bai eta azken txostena egitea ere.

Jarduera baten erantzule bakarra izaki, jarduera ongi gauzatzen lagunduko du, gauzatze egokia bultzatuko du, jardueraren jarraipena eta ebaluazioa eginen ditu, bai eta kasuan kasuko azken txostena ere.

17. Egiten ahal ditut izapideak eta kontaktua webgunearen bidez?

Ituna egiteko urrats guztiak, bai eta programari atxikitzekoak ere, dagozkien eranskinekin batera, zainketen aldeko itunen web-orrian daude: www.pactoscuidados.navarra.es

18. Zer egin behar dut Itunetik ateratzeko eskatzeko?

Zainketen aldeko Itunetik ateratzeko, baja eskabidea bete beharko da web-orriaren bidez edo 10. eranskinean.

 • Foru Ituna: baja eskabidea (10. eranskina) NABIri bidalita webgunearen bidez edo posta elektronikoz.
 • Toki itunak: baja eskabidea (10. eranskina) kasuan kasuko toki itunaren zuzendaritza organoari bidalita, Nafarroako Berdintasunerako Institutuari jakinaraz diezaion.
19. Norekin jarri behar dut harremanetan parte hartzen dudan itunaz dauzkadan zalantzak argitzeko?
 • Foru Ituna: NABIrekin, posta elektronikoz edo webgunearen bidez.
 • Toki itunak: kasuan kasuko toki itunaren zuzendaritza organoarekin edo NABIrekin, posta elektronikoz edo webgunearen bidez.

Contacto

pactosinai@navarra.es