ITUNAK DISEINATZEKO ETA EGITEKO PROZEDURA

ESKAERA NABI-RI NAFARROAKO ZAINKETEN ALDEKO ITUNEN PROGRAMANPARTE HARTZEKO

PARTE HARTZEA, ITUNEI ATXIKITZEKO ESKAERAETA KONPROMISOEN ADIERAZPENA

ORGANOEN ERAKETA ETA ITUNAREN ANTOLAKETAPROZEDURA

ITUNA DISEINATU ETA IDAZTEA

URTEKO LAN PROGRAMA

ITUNA SINATZEA

ITUNA ABIARAZTEA ETA GARATZEA

JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA

1 URRATSA. ESKAERA NABI-RI NAFARROAKO ZAINKETEN ALDEKO ITUNEN PROGRAMAN PARTE HARTZEKO

Z1 Programan parte hartzeko eskaera: nork eskatzen duen

– Foru Ituna: Zainketen aldeko Foru Itunean parte hartu nahi duten departamentuak, erakunde publiko eta pribatuak eta entitate

– Toki Itunak: udal alkatetzak, mankomunitateetako edo udal elkarteetako lehendakaritza, Zainketen aldeko Toki Itunak eratzeko, edo haietarako deia egiteko.

 

2 Eskabideak onartzea

 • Zer bidali:

Nafarroako Zainketen aldeko Itunen Programan parte hartzeko eskaera fitxa (1. eranskina).

 • Nori bidaltzen zaion:

NABIri, eta horrek eskaeraren ebazpena edo onespena jakinaraziko die entitate eskatzaileei.

 • Nola:

Posta elektronikoz edo webaren bidez.

Dokumentuak

2 URRATSA. PARTE HARTZEA, ITUNEI ATXIKITZEKO ESKAERA ETA KONPROMISOEN ADIERAZPENA

1 Nor atxikitzen ahal zaie Itunei:

– Foru Ituna: departamentuak eta beste administrazio publiko batzuk, entitate publikoak eta pribatuak eta gizarte

– Toki Itunak: udalak eta beste toki administrazio publiko batzuk, udal entitate pribatuak eta gizarte zibila

2 Atxikimendu eskaera eta konpromisoen adierazpena

 • Nork eskatzen duen:

Ituneko parte izan nahi duen departamentu edo entitate bakoitzak.

 • Zer bidali:
  1. Atxikitzeko eskaera, zein itunekin bat egiten duen eta programan parte hartzeko arrazoak adieraziz (2. Eranskina).
  2. Konpromisoen adierazpena: partaidetza-mailak*, ordezkariak eta maila bakoitzari dagozkion konpromisoen sinadura hautatuz (3. Eranskina).

 

 • PARTE HARTZE MAILAK:

Lau partaidetza-maila ezarri dira:

Itunaren Zuzendaritza:

 • Foru Ituna: Lehen Lehendakariorde eta Lehendakaritza, Berdintasun, Funtzio Publiko eta Barne kontseilaria eta Nafarroako Berdintasunerako Institutuko (NABI) Zuzendari Kudeatzailea
 • Toki Itunak: beti Tokiko Itunaren Alkatetza eta Berdintasun Zinegotzia, edo, halakorik ezean, berdintasun-politikez arduratzen den

Itunaren Koordinazioa:

 • Foru Ituna: NABIko Berdintasun Teknikaria
 • Toki Itunak: Udaleko berdintasun-teknikaria edo, halakorik ezean, berdintasun-politiken arduraduna edo alkatetzak kargurako

Biltzarra (Foru Ituna eta Tokiko Itunak):

derrigorrezko maila, Ituneko sail, udal edo udal-elkarte eta erakunde guztien ordezkaritza izango baitu.

Ituna kudeatu eta antolatzeko Lantaldeak (Foru Ituna eta Tokiko Itunak): Itunaren ekintzak diseinatzeko, garatzeko eta abian jartzeko beharren arabera prestatuko dira. Nahitaezkoa da parte hartzeko konpromisoa hartzea, baldin eta bere erakundea Itunaren ekintza zehatz baten edo batzuen arduradun izendatzen bada.

— III. Nori bidaltzen zaion:

Foru Ituna: NABIri bidali posta elektronikoz edo webgunearen bidez.

Toki Itunak: kasuan kasuko Toki Itunaren Organo Koordinatzaileari bidali posta elektronikoaren bidez.

 

Dokumentuak:

3. URRATSA. ORGANOEN ERAKETA ETA ITUNAREN ANTOLAKETA PROZEDURA

1. Itunaren hasierako Osoko Bilkura

 • Nork deitzen duen:
  • Foru Ituna: NABIko zuzendari kudeatzailea eta Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko
  • Toki Itunak: Kasuan kasuko Toki Ituneko
 • Nor deitzen ditu:

kasuan kasuko itunean parte hartzeko eskatu duten erakunde eta/edo departamentu eta entitate guztien ordezkariei.

 • Gai zerrenda:
 • Ituneko erakundeak edo egiturak

Ituna, lehen Urteko Lan Plana idazteko eta sinatzeko epeak eta bilera egutegia zehaztea.

2. Ituneko egituren izendapena*

*IKUSI PARTAIDETZA- ORGANO BAKOITZAREN FUNTZIOAK ETA FUNTZIONAMENDUA

FORU ITUNA

Biltzarra: titular bat eta ordezko bat, Foru Itunean parte hartuko duen departamentu eta entitate bakoitza ordezkatuz.

Lantaldeak: Ituna eta Lan Plana garatzeko eratzen diren taldeen parte diren teknikariak.

Itunaren zuzendaritza:

 • Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko

NABIko zuzendari kudeatzailea Itunaren koordinazioa: NABIk proiekturako izendatutako berdintasun teknikari bat.

TOKI ITUNAK

Biltzarra: ti titular bat eta ordezko bat, Foru Itunean parte hartuko duen udal edo udal elkarte eta entitate bakoitza ordezkatuz.

Lantaldeak: Ituna eta Lan Plana garatzeko eratzen diren taldeen parte diren teknikariak.

Itunaren zuzendaritza:

 • Alkatetza
 • Berdintasun Zinegotzigoa edo, bestela, berdintasun politiken ardura duen

Itunaren koordinazioa: Berdintasun teknikari munizipala edo, bestela, berdintasun politiken ardura duen pertsona edo Alkatetzak kargurako izendatutakoa.

Zainketen aldeko Toki Itunen Koordinazio Taldea: Foru Komunitatean sinatutako toki itun bakoitza koordinatzen duen pertsona.

 • Foru Itunaren eta Toki Itunen arteko Koordinazio Taldea:

Batzordeburua:

NABIko Emakumeen Herritartasun, Ahalduntze eta Partaidetzarako Zuzendariordetzako burua.

Batzordekideak:

 • Foru Ituneko departamentuetako bat ordezkatzen duen pertsona
 • Foru Ituneko entitate publiko, pribatu eta/edo sozialak ordezkatzen dituen pertsona bat, haiek
 • Nafarroako toki entitateen ordezkari bat; Itunetako batean Mankomunitateko Lehendakaritza edo Alkatetza izan behar
 • Toki Itunetako bateko entitate pribatu eta/edo sozialen ordezkari bat, haien
 • Toki entitateetako Berdintasun Teknikarien Sarea ordezkatuz, Sareak berak izendatutako pertsona
 • NABIren Zainketen aldeko Itunen Programaren ardura duen berdintasun

Kideetako batek Idazkaritza lanak eginen ditu, bilkuraren akta idazteko eta taldea osatzen duten pertsona guztiei bidaltzeko bitarteko elektronikoen bidez.

3. Itunaren antolamendua osatzeko saioaren akta idatzi eta bidaltzea

Itunaren koordinazioa: bileraren akta eginen du saioan izandako erabaki eta edukiekin, eta ituneko erakunde eta entitate guztiei bidaliko die posta elektronikoz, eta azken horiek hamabost egun natural izanen dituzte ekarpenak jakinarazteko.

4. Behin betiko erabakia bidaltzea

Itunaren koordinazioa: ekarpenak onartuta edo baztertuta, behin betiko akta idatziko du baliozkotutako akordioekin, eta ituneko erakunde eta entitate guztiei bidaliko die posta elektronikoz.

5. Hasierako prestakuntza

 • Derrigorrezko hasierako prestakuntzaren edukiak
  • Zainketak
  • Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna
  • Itunen prestaketa eta funtzionamendua
 • Norentzat:

Ituneko instituzio eta entitate guztiak.

 • Noiz:

Ituna diseinatu eta idatzi baino lehen.

 • Iraupena:

2 ordu

— V. Nork ematen duen:

Nafarroako Berdintasunerako Institutua

 

*ITUNAREN BARRUKO ORGANO EDO EGITURA BAKOITZAREN EGINKIZUNAK ETA ANTOLAKETA:

ORGANOA EGINKIZUNAK EGITURAREN FUNTZIONAMENDUA

BATZARRA

NAHITAEZ PARTE HARTU BEHAR DUTE ITUNEKO SAIL, UDAL/UDAL-ELKARTE ETA ERAKUNDE GUZTIEK

•    Itunaren diseinuan, idazketan, berrikuspenean eta erkaketan parte hartzea, onartzeko.

•    Ituna garatzen eta betearazten parte hartzea.

•    Deitutako bileretan edo saioetan parte hartzea.

•    Proposamenak egitea Ituna eta Urteko Lan Programak garatu eta diseinatzeko.

•    Dokumentuak onartzea.

•    Itunari atxikitzeko eskaerak eta Ituna uztekoak onartzea.

•    Itunaren behin betiko dokumentua onartzea.

•    Ituna sinatzen parte hartzea.

•    Ituna diseinatu, betearazi eta ebaluatzeari buruzko erabakiak hartzea.

•    Urteko Lan Programetako akordioak eta edukiak onartzea.

•    Lan Programen eta Itunaren garapenaren jarraipena egitea.

•    Itunaren jarduketen ebaluazioan parte hartzea.

•    Hobetzeko ekarpenak edo proposamenak egitea etorkizuneko Lan Programetarako.

•    Ituna zabaltzea eta atxikimendu gehiago lortzea.

•    Sortutako dokumentazioa banatzea eta gordetzea.

•    Hiru hilean behin eginen du ohiko bilera, Itunaren plangintza, jarraipen eta ebaluazio uneetan.

•    Ituna maila guztietan osatzen duten entitate guztiek parte hartuko dute.

  •    Itunaren Zuzendaritzak eginen du deialdia, eta gai zerrenda bidaliko du, gutxienez bi aste lehenago.
  •    Batzarreko Idazkaritzak akta eta hartutako erabakiak jasoko ditu.
  •    Bilera bakoitzean hurrengo saioa noiz egin erabakiko da.
 

•    Ezohiko bileretarako deia egiten ahalko da, Zuzendaritzak

eta Koordinazioak eskatuta, egokitzat joz gero.

ORGANOA EGINKIZUNAK EGITURAREN FUNTZIONAMENDUA
ITUNEKO LANTALDEAK

•    Urteko Lan Programaren zirriborroaren edukiak proposatzea eta diseinatzea.

•    Lan Programetako ekintzak gauzatzea.

•    Funtzioen eta eginkizunen banaketa eta egutegia diseinatzea.

•    Proposamenak egitea Ituna eta Urteko Lan Programak garatu eta diseinatzeko.

•    Ituna eta Urteko Lan Programak garatzeko ezagutzen, edukien eta esperientzien ekarpena egitea.

•    Itunaren diseinuan eta idazketan parte hartzea, berrikuspenean eta erkaketetan, onartzeko.

•    Deitutako bileretan edo saioetan parte hartzea, egokituz gero.

•    Lan Programen eta Itunaren garapenaren jarraipena egitea.

•    Itunaren jarduketen ebaluazioan parte hartzea.

•    Hobetzeko ekarpenak edo proposamenak egitea etorkizuneko Lan Programetarako.

•    Ituna zabaltzea eta atxikimendu gehiago lortzea.

•    Sortutako dokumentazioa banatzea eta gordetzea.

•    Bi hilean behingo bilerak.

•    Itunaren Koordinazio Teknikoak egiten du deia. Gai zerrenda aurreko bileran erabakitakoa da, eta Idazkaritza lantaldeak osatzen dituzten entitateen artean txandakatzen da.

•    Ituneko lantalde bakoitzari dagozkion ekintzen plangintza, betearazpen eta ebaluazioari lotutako gaiei helduko zaie.

ITUNAREN EKINTZA
BATEN EDO GEHIAGOREN
ARDURADUN IZENDATUZ
GERO, ITUNAREN SAIL,
UDAL/ELKARTE ETA
ERAKUNDE GUZTIEK
NAHITAEZ PARTE HARTZEKO
KONPROMISOA
ITUNAREN ZUZENDARITZA

•    Deia egitea eta hasiera aurkeztea toki itunetan.

•    Ituna zuzentzea, gidatzea eta sustatzea.

•    Bileretara deitzea, eta gai zerrenda egitea koordinazio teknikoaren laguntzarekin.

•    Baliabide ekonomikoak izapidetzea eta kudeatzea.

•    Bilkuretan buru aritzea, eztabaidak moderatzea eta, aski justifikatuta dagoenean, haiek

bertan behera uztea, eta, oro har, saioak ongi bideratzea.

•    Bere botoarekin berdinketak desegitea, erabakiak hartzeko.

•    Organoak hartzen dituen erabakien aktak eta ziurtagiriak ikus-onestea.

•    Itunarekin bat egin eta gero hura sinatzearen bidez hartutako konpromisoak eta akordioak betetzen direla ziurtatzea.

 
FORU ITUNA:
– LEHEN LEHENDAKARIORDE
ETA LEHENDAKARITZA,
BERDINTASUN, FUNTZIO
PUBLIKO ETA BARNE
KONTSEILARIA
– NAFARROAKO
BERDINTASUNERAKO
INSTITUTUKO (NABI)
ZUZENDARI KUDEATZAILEA

 

TOKI ITUNAK: – ALKATETZA

– BERDINTASUN ZINEGOTZIA,
EDO, HALAKORIK EZEAN,
BERDINTASUN-POLITIKEZ
ARDURATZEN DEN
ZINEGOTZIA.
ORGANOA EGINKIZUNAK EGITURAREN FUNTZIONAMENDUA
 

•    Itunaren diseinuan eta idazketan parte hartzea, berrikuspenean eta erkaketetan, onartzeko.

•    Ituna garatzen eta betearazten parte hartzea.

•    Deitutako bileretan edo saioetan parte hartzea, egokituz gero.

•    Proposamenak egitea Ituna eta Urteko Lan Programak garatu eta diseinatzeko.

•    Hobetzeko ekarpenak edo proposamenak egitea etorkizuneko Lan Programetarako.

•    Itunari atxikitzeko eskaerak eta baja eskaerak Biltzarrari bidaltzea onar ditzan.

•    Ituna zabaltzea eta atxikimendu gehiago lortzea.

•    Sortutako dokumentazioa banatzea eta gordetzea.

 

ITUNAREN KOORDINAZIO TEKNIKOA

FORU ITUNA:

NABIKO BERDINTASUN TEKNIKARIA

 

TOKI ITUNAK:

UDALEKO BERDINTASUN- TEKNIKARIA EDO, HALAKORIK EZEAN, BERDINTASUN-POLITIKEN ARDURADUNA EDO ALKATETZAK KARGURAKO IZENDATUTAKOA

•    Entitateek Itunean parte har dezaten dinamizatzea.

•    Zainketen aldeko Itunean genero ikuspegia sar dadin sustatzea

•    Ituneko lanen betearazpena koordinatzea.

•    Ituneko entitateei orientazioa eta aholkuak ematea emakumeen eta gizonen arteko berdintasun eta zaintza kontuei buruz.

•    Idazkari aritzea.

•    Txostenak eta memoriak egitea.

•    Itunaren diseinuan eta idazketan parte hartzea, berrikuspenean eta erkaketetan, onartzeko.

•    Ituna garatzen eta betearazten parte hartzea.

•    Deitutako bileretan edo saioetan parte hartzea, egokituz gero.

•    Proposamenak egitea Ituna eta Urteko Lan Programak garatu eta diseinatzeko.

•    Lan Programen eta Itunaren garapenaren jarraipena egitea.

•    Itunaren jarduketen ebaluazioan parte hartzea.

•    Hobetzeko ekarpenak edo proposamenak egitea etorkizuneko Lan Programetarako.

•    Ituna zabaltzea eta atxikimendu gehiago lortzea.

•    Sortutako dokumentazioa banatzea eta gordetzea.

 
ORGANOA EGINKIZUNAK EGITURAREN FUNTZIONAMENDUA

ITUNEN ARTEKO KOORDINAZIOA: TOKI ITUNETARAKO BAKARRIK

TOKIKO ITUN BAKOITZAREN KOORDINAZIO TEKNIKOAL

•    Itun guztien jarraipena eta koordinazioa, Programa garatu eta bete bitartean agertzen diren behar edo arazo indibidual eta kolektiboak eta ekintza komunak planifikatu, diseinatu, dinamizatu eta garatzeko. •    NABIk egiten du deia, Zainketen aldeko Toki Itunetatik helarazitako beharren edo eskarien arabera.

FORU ITUNAREN ETA TOKI ITUNEN KOORDINAZIO TALDEA

TOKIKO ITUNEN ETA FORU- ITUNAREN ORDEZKARITZA, NABI BURU DELA

•    Harremanetarako organoa izatea Foru Itunaren eta toki itunen artean zainketen arloan, eta esperientziak eta proposamenak bateratzeko gune izatea, sinergiak sortzeko foru eta

toki itunen artean, itunen programaren barruan abian jarritako neurrien emaitzak eta kudeaketa ahalik eta onenak izan daitezen.

•    Itunei atxikitako autonomia eta toki administrazio eta entitateek erabakitako ekintzak eta konpromisoak benetan betetzeko sustapen eta koordinazio lana egitea, eta ekintza bakoitzaren ardura duten entitate edo administrazioekin lankidetzan aritzea, ekintza zuzen gauzatzeko.

•    Azterlanak, txostenak eta proposamenak egitea Zainketen aldeko Itunei buruz.

•    Itunetako organoen lana zuzendu eta gainbegiratzea.

•    Itunak zabaltzea eta atxikimendu gehiago bilatzea.

•    Urtean, gutxienez osoko bilkura bat egin behar da. Ezohiko saioak egiten ahalko dira Lehendakaritzak eskatuta.

•    Ohiko edo ezohiko deialdirako eskaera idatziz eginen da, gutxienez hiru aste lehenago, eta aztertu beharrekoen gai zerrenda jasoko du.

•    Saio bakoitzaren akta eginen da, non honako hauek adieraziko baitira: bertaratutakoak; gai zerrenda; non eta noiz egin den; aztertutako gai nagusiak; emaitzak; eta erabakien edukia.

•    Aktak idazkariak sinatuko ditu, Lehendakaritzak ontzat eman ondoren. Bitarteko elektronikoen bidez bidaliko zaizkie Taldea osatzen duten pertsona guztiei.

4. URRATSA. ITUNA DISEINATU ETA IDAZTEA

1. Ituna diseinatu eta idazteko Lantaldearen osaketa

 • Foru Ituna: 10 eta 20 pertsona artean. Departamentuak, erakunde publiko, pribatu eta sozialak Itunaren Koordinazio Teknikoa talde horien parte izanen da.
 • Toki Itunak: 5 eta 12 pertsona Udalak, mankomunitateak edo udal elkarteak, toki esparruko entitate pribatuak eta sozialak ordezkatuta. Itunaren Koordinazio Teknikoa talde horien parte izanen da.

Itun bakoitzean: Idazkaritza bi pertsonarekin; deialdia egin eta Taldearen lanen garapena kudeatzen du.

2. Itunaren edukien lehen zirriborroa idaztea

EDUKIAK

 1. Printzipioen eta asmoen adierazpena (NABIren eredua proposatzen da: Zainketen oinarriak dokumentutik aterata).
 2. Aurrekarien laburpena itun bakoitzeko departamentu, udal, entitate publiko, pribatu eta sozialetako emakume eta gizonen arteko berdintasun eta zaintza arloan (4. eranskina).
 3. Ituneko entitate parte hartzaileen zerrenda, bakoitzaren deskribapen eta datuekin (identifikazio fitxa eredua*).
 4. Itunaren helburuak (gida honetako atalean jasota).
 5. Ituneko Honako hauek bilduko dituzte:
  • Itunaren tenporalizazioa
  • Itunaren funtzionamendu egitura
  • Organigrama, organo bakoitzari esleitutako entitateekin
  • Erabakiak hartzea
  • Entitate bakoitzaren parte hartze maila
  • Erantzukizuna eta eginkizunak banatzea
  • Bileren aldizkakotasuna
  • Itunaren jarraipena eta ebaluazioa: IKUS GIDAKO URRATSA
  • Atxikimenduak eta bajak
 6. Konpromisoak: Entitate bakoitzaren Konpromisoen Adierazpena (2. Eranskina); Itunaren azken dokumentuari gehituko
 7. Urteko Lan Programa: Gida honetako 5. URRATSA
 8. Sinaduren eta zigiluen orria: Gida honetako 6. URRATSA

3. Zirriborroa bidaltzea eta ekarpenak jasotzea

Lantalde arduradunak Itunaren lehen zirriborroa erakunde eta entitate parte hartzaile guztiei (Biltzarra) bidaliko die posta elektronikoz, eta horiek hamabost egun natural izanen dituzte ekarpenak egiteko edo Itunaren zirriborroko akordioak eta edukiak baliozkotzeko.

4. Itunaren behin betiko zirriborroaren idazketa

Ekarpenak onartuta edo baztertuta, behin betiko zirriborroa erakunde eta entitate parte hartzaile guztiei (Biltzarra) bidaliko zaie posta elektronikoz, baliozkotzeko, gehienez ere zazpi egun naturaleko epean.

5. Itunaren azken dokumentuaren onarpena

Itunaren Zuzendaritzak ezohiko Biltzarra egiteko deia eginen du, azken dokumentua onartzeko. Biltzarrak onartu ondoren, kopia bana bidaliko zaie posta elektronikoz erakunde eta entitate parte hartzaile guztiei.

2.-Eranskina

4.-Eranskina

5. URRATSA. URTEKO LAN PROGRAMA

1 Prestakuntza Urteko Lan Programa egiteko

 • Derrigorrezko prestakuntza
 • Edukiak:
  • Zainketak
  • Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna
  • Itun barruko ekintzei eta funtzionamenduari buruzko prestakuntza
  • Jardunbide onak gizon eta emakumeen arteko berdintasunaz eta
  • Planifikazioa genero
 • Noiz:

Lan Programa diseinatu eta idatzi baino lehen

 • Iraupena:

2 ordu

— V. Nork ematen duen:

Nafarroako Berdintasunerako Institutua

2. Esku hartze ardatzen hautaketa*

Urteko Lan Programa bideratuko duten bost esku hartze ardatz daude, eta horien barruan zenbait jarduketa abian jartzen ahalko dira, ardura, konpromiso edo akordio batzuk lotuta izanen dituztenak:

EHA1. Sentsibilizazioa zainketen arloan, balioak aldatzeko eta orokortzeko EHA2. Prestakuntza/Gaikuntza

EHA3. Barne neurriak zainketen banaketa eta elkarrekikotasunerako erakundeetan eta entitate publiko eta pribatuetan

EHA4. Politika publikoak edo herritarrentzako ekintzak, zainketen banaketa eta elkarrekikotasuna lortzeko erakundeetan eta entitate publiko eta pribatuetan.

EHA5. Zainketak antolatu eta banatzeko neurriak eta programak, elkarrekikotasun printzipioan oinarrituta, entitate sozialek bultzatu, antolatu eta koordinatuta herritar guztientzat.

3. Urteko Lan Programaren zirriborroaren idazketa

— Derrigorrezko prestakuntza
todas las instituciones y entidades de los grupos de trabajo del Pacto. Se recomienda la asistencia a más de una persona de cada entidad.
— II. Edukiak:

 • Zainketak
 • Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna
 • Itun barruko ekintzei eta funtzionamenduari buruzko prestakuntza praktikoa.
 • Jardunbide onak gizon eta emakumeen arteko berdintasunaz eta zainketez.
 • Planifikazioa genero ikuspegiarekin.

— III. Noiz:
Lan Programa diseinatu eta idatzi baino lehen

— IV. Iraupena:
2 ordu

— V. Nork ematen duen:

Nafarroako Berdintasunerako Institutua
Urteko Lan Programa bideratuko duten bost esku hartze ardatz daude, eta horien barruan zenbait jarduketa abian jartzen ahalko dira, ardura, konpromiso edo akordio batzuk lotuta izanen dituztenak:

EHA1. Sentsibilizazioa zainketen arloan, balioak aldatzeko eta orokortzeko EHA2. Prestakuntza/Gaikuntza

EHA3. Barne neurriak zainketen banaketa eta elkarrekikotasunerako erakundeetan eta entitate publiko eta pribatuetan

EHA4. Politika publikoak edo herritarrentzako ekintzak, zainketen banaketa eta elkarrekikotasuna lortzeko erakundeetan eta entitate publiko eta pribatuetan.

EHA5. Zainketak antolatu eta banatzeko neurriak eta programak, elkarrekikotasun printzipioan oinarrituta, entitate sozialek bultzatu, antolatu eta koordinatuta herritar guztientzat.

Ituna diseinatu eta idazteko Lantaldea:
Ituneko Urteko Lan Programa idaztearen arduraduna.

URTEKO LAN PROGRAMAREN EDUKIAK:

– Helburuak

 • Esku hartze tresnak
 • Ekintza zehatzak esku hartze ardatzei dagokienez
 • Egutegia edo kronograma
 • Parte hartzaileak eta pertsona onuradunak
 • Giza baliabideak eta baliabide materialak
 • Baliabide ekonomikoak eta aurrekontua

Eginkizunen, atazen eta arduren banaketa entitate parte hartzaileen artean

4. Zirriborroa bidaltzea erakunde parte hartzaile guztiei eta ekarpenak jasotzea

Lantalde arduraduna: lehen zirriborroa erakunde eta entitate parte hartzaile guztiei (Biltzarra) bidaltzea posta elektronikoz; horiek hamabost egun natural izanen dituzte ekarpenetarako edo baliozkotzeko

Itunaren zuzendaritza: ekarpenak zazpi egun naturaleko epean onartzen edo baztertzen ditu.

5. Lan Programaren behin betiko zirriborroaren idazketa

Ituna diseinatzeko Lantaldea: Lan Programaren behin betiko zirriborroa idaztea, zeina berriz bidaliko baitzaie erakunde eta entitate parte hartzaile guztiei (Biltzarra) posta elektronikoz, baliozkotzeko, gehienez ere zazpi egun naturaleko epean.

6. Urteko Lan Programaren onarpena

Itunaren Zuzendaritza: baliozkotzeen ondoren ezohiko Biltzarra egiteko deia eginen du, azken programa onartzeko. Onartu ondoren, parte hartzen duten erakunde eta entitate guztiei bidaliko zaie posta elektroniko bidez.

* ABIAN JARTZEKO NEURRIEN ADIBIDEAK, ESKU HARTZE ARDATZEN ARABERA:


ZAINTZEN ALDEKO ITUNETAKO ESKU HARTZE ARDATZAK

EHA1.

Sentsibilizazioa zainketen arloan, balioak aldatzeko eta orokortzeko

– Sentsibilizazio kanpainak, herritarrei zuzenduak, zainketa lanen garrantzia azpimarratzeko.

– Eduki sexistak edo genero rolak sustatu edo betikotzen dituztenak zaintzea edozein formatutan (formularioak publizitatea, webgune instituzionalak…) egindako mota guztietako materialetan.

– Zainketei buruzko informazioa eta zabalkundea, zainketen kontzeptu berriaren barruan zer sartzen dugun adieraziz

– Itunetan parte hartzen duten erakunde eta entitate publiko eta pribatuentzako aholkularitza.

– Programari buruzko informazio saioak

EHA2.

Prestakuntza/Gaikuntza

– Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko prestakuntza.

– Zainketekin zerikusia duen prestakuntza Zainketen oinarriak dokumentuaren esparruan.

– Esperientzien trukerako tailer mistoak, zainketei eta denboren banaketari buruz hausnartzeko eta balioak aldatzeko.

EHA3.

Barne neurriak zainketen banaketa eta elkarrekikotasunerako erakundeetan eta entitate publiko eta pribatuetan

– Lan baldintzak hobetzea: lanaldien malgutasuna, zaintzeko baimenak, telelana arautzea…

– Amatasun/aitatasun eskubideen erabilera sustatzea, mendekotasuna duten pertsonak artatzea eta zaintzea.

– Senideak zaintzeko ezohiko egoeretarako baimenak arautzea.

EHA4.

Politika publikoak edo herritarrentzako ekintzak, zainketen banaketa

eta elkarrekikotasuna lortzeko erakundeetan eta entitate publiko eta pribatuetan.

– Zainketetarako baliabide eta zerbitzu publikoak eta pribatuak

– Zerga neurriak

– Laguntza ekonomikoak

– Zaintzaileentzako enplegu eta prestakuntza programak

– Senideak zaintzeagatik merkatutik atera diren pertsonak laneratzeko enplegu zerbitzuak

EHA5.

Zainketak antolatu eta banatzeko neurriak eta programak, elkarrekikotasun printzipioan oinarrituta, entitate sozialek bultzatu, antolatu eta koordinatuta herritar guztientzat.

– Pertsonen zainketetarako baliabideak eta zerbitzuak

– Mendekotasuna duten pertsonen familiei laguntzea

– Desgaitasuna duten pertsonen enplegu eta laneratze sustapena

– Zainketekin zerikusia duen prestakuntza, familia eta zaintzaileentzat

– Aisialdiko jarduerak desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonekin

 

6. URRATSA. ITUNA SINATZEA

1 Sinatzeko antolaketa eta deialdia

Biltzarraren Osoko Bilkura: departamentu, erakunde eta entitate parte hartzaile guztiek dokumentu bakar bat sinatzen dute, honako hauekin:

 • Zainketen aldeko Itunaren dokumentua
 • Urteko Lan Programa
 • Sinadura orria (5. Eranskina )Saioan Nafarroako Gobernuko erakundearen ordezkariak eta Nafarroako Zainketen aldeko Itunen Programaren arduradunak dira buru.

2. Azken dokumentua Itunean parte hartzen duten entitate guztiei bidaltzea

Ituna sinatuta, sinatu duten entitate guztiei bidaliko zaie, eta Ituna abian jarriko da.

Dokumentuak:

7. URRATSA. ITUNA ABIARAZTEA ETA GARATZEA

1 Osoko Bilkura onartutako Lan Programaren abiarazte komunerako eta haren urteko plangintzarako 

Biltzarra: Osoko Bilkura Urteko Lan Plana planifikatzeko.
Urteko Programa gauzatzeko behar diren lantaldeak eratuko dira, ekintza bakoitzaren arduradunen arabera.

Lantalde bakoitzak pertsona bat taldearen arduradun eta eledun izendatuko du; gainera, Itunaren Koordinazio Teknikorako organoarekin koordinatuko da.

2. Etengabeko prestakuntza zainketei eta Ituna garatzeko behar diren beste eduki batzuei buruz

 • Derrigorrezko prestakuntza:

Ituneko lantaldeetako erakunde eta entitate guztiak.

 • Edukiak:
  • Zainketak
  • Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna
  • Itunak: garapena
  • Antolaketa eta kudeaketa genero ikuspegiarekin
  • Jardunbide onak gizon eta emakumeen arteko berdintasunaz eta
  • Genero ikuspegiarekin esku hartzea
 • Noiz:

Ituna abian jartzen den unean

 • Iraupena:

2 ordu

— V. Nork ematen duen:

Nafarroako Berdintasunerako Institutua

3. Ituna garatu eta kudeatzeko lan bilerak

Lantaldeak: urtean zehar egin behar diren bileretarako deia egiten dute, bakoitzak Lan Programa eta akordioak ongi betearazteko egokitzat joz gero.

4. Urteko Lan Programaren jarraipena eta azken ebaluazioa egiteko eta Programa berria proposatzeko Osoko Bilkura

 • Jarraipena:

Urteko Programaren bigarren seihilekoa

 • Ebaluazioa:

Urteko Programaren azken hiruhilekoa

 • Nola:

Urteko Lan Programaren Jarraipen eta Ebaluazio Gidako 8.2 urratsean deskribatutako prozedura

 • Hurrengo urteko lan-programa:

Lan-programa berria diseinatu eta lantzeko taldeak egiten du, indarrean dagoen Urteko Programako Lantalde bakoitzeko ordezkari batek osatzen duelarik

5. Urteko Lan Programa berriaren erkaketa, ekarpenak eta baliozkotzea

Lantalde arduraduna: lehen zirriborroa bidaltzea erakunde eta entitate parte hartzaile guztiei (Biltzarra) posta elektroniko bidez, eta horiek hamabost egun natural izanen dituzte ekarpenak egiteko edo Lan Programaren zirriborroa baliozkotzeko.

Itunaren Zuzendaritza eta Koordinazioa: ekarpenak onartzea edo baztertzea, zazpi egun naturaleko epean.

6. Urteko Lan Programa berriaren idazketa

Lantalde arduraduna: Lan Programaren behin betiko zirriborroa idazten du, eta berriz bidaliko zaie erakunde eta entitate parte hartzaile guztiei (Biltzarra) posta elektroniko bidez, zazpi egun naturaleko gehieneko epean baliozkotzeko.

7. Urteko Lan Programa berria onartzea eta sinatzea

Itunaren zuzendaritza: ezohiko biltzarrera deitzen du azken programa onartzeko. Erakunde eta entitate parte hartzaile guztiei kopia bidaltzen zaie posta elektroniko bidez.

Osoko bilkuran, parte hartzen duten departamentu, erakunde eta entitate guztiek dokumentu bakar bat sinatzen dute honako hauekin:

 • Urteko Lan Programa

Sinadura orria (6. Eranskina)

 

8. URRATSA. JARRAIPENA ETA EBALUAZIOAPASO 8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
 1. Lan Programako ekintza indibidualen jarraipena
 • Helburua:

Urteko lan programan bildutako jarduera bakoitza zer neurritan bete den jakitea eta helburuen lorpena, aurkitutako arazoak eta pertsona parte hartzaileen ekarpenak neurtzea.

 • Jarraipenaren arduradunak:

Neurri bakoitzaren arduradunak departamentuan, udalean edo elkarte munizipalean edo entitatean.

 • Nola:

Ekintza bakoitzak bi fitxa ditu (7. Eranskina):

 1. Hasierako jarraipen fitxa: ekintzari, helburuei, aurrekontuari, aurreikusitako bitartekoei eta adierazleei buruzko informazio

Amaierako jarraipen fitxa: ekintza bakoitza, aurreikusitako helburuak eta lortutako emaitzak zenbateraino bete diren neurtzeko, hasi aurretik ezarritako adierazleetatik abiatuta.

2. Urteko Lan Programaren jarraipena eta ebaluazioa

 • Helburuak:
  • Urteko Lan Programa zer neurritan bete den jakitea
  • Ekintzen edo lortutako aldaketen eragina identifikatzea
  • Ituneko Biltzarrari jakinaraztea zer neurritan bete den Lan Programa
  • Hurrengo Urteko Lan Planerako hobekuntza proposamenak detektatzea
 • Ebaluazioa:

Ituneko Biltzarraren urteko azken bilera

 • Nola:

Departamentu, erakunde edo entitate bakoitzak dagozkion jardueren jarraipen eta ebaluazio txostena aurkeztuko du, departamentu edo entitate bakoitzak bildutako informazio kuantitatibo eta kualitatiboarekin.

 • Azken ebaluazio txostena:

Ituneko departamentu/udal/entitateek aurkeztutako urteko txosten eta ebaluazioen arabera. Bere indarraldiaren hasieran sinatutako Itunaren betetze maila ezarriko du (8. Eranskina).

3. Itunaren azken ebaluazioa

 • Arduraduna:

Itunaren Zuzendaritza organoa eta Koordinazio organoa

 • Noiz:

Itunaren indarraldiaren amaieran.

 • Helburuak:
  • Emaitzen ebaluazioa: lorpenak ekintzen helburuez den bezainbatean eta sortutako
  • Prozesuen ebaluazioa: gauzatutako ekintza programatuak eta
  • Kudeaketa egituren ebaluazioa: funtzionamenduaren azterketa eta hobekuntza posibleak
  • NABIri, zerikusia duten departamentu eta entitateei eta herritarrei jakinaraztea zer neurritan betetzen den Zainketen aldeko
 • Nola:

Ebaluazio eredu bat proposatzen da, emaitzak aztertzen dituena. Organoak ebaluazio memoria egiten du, urtero egindako ebaluazio txostenetan oinarrituta, Lan Programa amaitzean.

 • Zuzendaritza eta Koordinazioa:

Betetze maila ebaluatzea eta neurtzea, eta luzapen bat egiteko beharra erabakitzea, gehienez urte natural batekoa, edo zainketen aldeko beste itun bat hasteko eta sinatzeko oinarriak ezartzea:

 • Azken ebaluazio txostena:

Zuzendaritzak eta Koordinazioak egiten du, urteko jarraipen eta ebaluazio txostenetatik abiatuta, eta urteko txosten horietan jasotako informazio osoa eta gomendioak sistematizatuko ditu.

 

Urteko ebaluazio txostena

Urteko ebaluazio txostena

Urteko ebaluazio txostena

Urteko ebaluazio txostena

Itunaren azken ebaluazio txostena

 

Edukia: beste teknikari batzuen ondorioak, hala nola banakako edo taldekako elkarrizketak eta parte hartzen duten pertsonei, onuradunei edo langileei eginiko inkestak.

Asmoa: ondorioak eta gomendioak lortzea etorkizuneko ekintzetarako, eta aztertzea egokiak diren urteko programazioak, ekintzen antolaketa eta kudeaketa, onarpen maila eta zer neurritan lortzen diren helburuak.

Dokumentuak: